Thông báo thi sát hạch

 Tên kỳ thi
 Ngày đăng tải Tìm kiếm ngày ~ Tìm kiếm ngày
Số lượng

[Số kết quả tìm kiếm : 29 kết quả]
STT Tên kỳ thi Nội dung Tệp tin đính kèm Địa điểm thi Thời gian thi Kết quả Lượt tải
1 THI SÁT HẠCH CẤP CCHN KỲ 29 QĐ tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 29 tại Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Định, Hồ Chí Minh và Cần Thơ 259-QD to chuc ky thi cchn ky 29.pdf Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bình Định, Cần Thơ 17/04/2021 Quyet dinh cong nhan ket qua thi sat hach Ky 29.pdf
2476
Quyết định về việc tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 29 tại thành phố Hà Nội, tỉnh Bình Định và thành phố Cần Thơ 333-QĐ-QLĐT.PDF 2381
2 THI SÁT HẠCH CẤP CCHN KỲ 28 Quyết định về việc tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 28 tại thành phố Hà Nội, thành phồ Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh QD38. quyet dinh phe duyet ke hoach to chuc ky 28.pdf Hà Nội,Đà Nẵng,Hồ Chí Minh 28/03/2021 Quyết định công nhận kết quả thi sát hạch kỳ 28.pdf
2340
Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 28 Quyet dinh phe duyet danh sach du dieu kien thi ky 28.pdf 2338
Thông báo Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 28 ngày 28/3/2021 tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh Thong bao trieu tap thi sinh tham du thi ky 28.pdf 2338
Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề kỳ 28 Cap chung chi hanh nghe Ky 28.pdf 2349
3 THI SÁT HẠCH CẤP CCHN KỲ 27 Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 27 2332qdqldt.pdf Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh 20/12/2020 Quyết định công nhận kết quả thi sát hạch kỳ 27.pdf
2330
Thông báo Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 27 ngày 20/12/2020 tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh 2339_thong bao trieu tap.pdf 2332
Quyết định cấp CCHN kỳ 27 Quyết định cấp CCHN kỳ 27.pdf 2330
Quyết định sửa đổi, bổ sung thông tin CCHN kỳ 27 Quyết định sửa đổi, bổ sung thông tin CCHN kỳ 27.pdf 2329
4 THI SÁT HẠCH CẤP CCHN KỲ 26 Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 26 Quyet dinh phe duyet danh sach thi sinh du kieu kien du thi ky 26.pdf Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh 17/10/2020 Quyết định công nhận kết quả thi sát hạch kỳ 26.pdf
2329
Thông báo Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 26 ngày 17/10/2020 tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh Thong bao trieu tap ky 26.pdf 2329
Quyết định cấp CCHN kỳ 26 Quyết định cấp CCHN kỳ 26.pdf 2332
Quyết định công nhận kết quả phúc khảo kỳ 26 Quyết định công nhận kết quả phúc khảo kỳ 26.pdf 2330
Quyết định cấp CCHN bổ sung kỳ 26 Quyết định cấp CCHN bổ sung kỳ 26.pdf 2329
5 THI SÁT HẠCH CẤP CCHN KỲ 25 Thông báo Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 25 ngày 25/7/2020 tại thành phố Hà Nội, thành phố Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh 1244. thong bao trieu tap thi sinh ky 25.pdf Hà Nội, Cần Thơ, Hồ Chí Minh 25/07/2020 QĐ công nhận kết quả kỳ 25.pdf
7
Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 25 DS thi sinh du dieu kien du thi ky 25.rar 2329
Quyết định cấp CCHN kỳ 25 Quyết định cấp CCHN kỳ 25.pdf 2333
Quyết định công nhận kết quả phúc khảo kỳ 25 Quyết định công nhận kết quả phúc khảo kỳ 25.pdf 2332
10Trước[1][2][3][4][5][6]10 Sau