Văn bản pháp quy - Nghị định

Tổng số 10 [ Trang 1 / 1 ]
STT Tiêu đề Số văn bản Cơ quan ban hành Tình trạng hiệu lực Số lần xem
1 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương 09/2022/NĐ-CP Chính phủ Còn hiệu lực 28260
2 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương để hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến b 09/2022/NĐ-CP Chính phủ Còn hiệu lực 29737
3 Nghị định 95/2020/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương 95/2020/NĐ-CP Chính phủ Còn hiệu lực 29688
4 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư 25/2020/NĐ-CP Chính phủ Còn hiệu lực 29067
5 Nghị định 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư 63/2018/NĐ-CP Chính phủ Còn hiệu lực 29058
6 Nghị định 30/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư 30/2015/NĐ-CP Chính phủ Hết hiệu lực 35193
7 Nghị định 15/2015/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư 15/2015/NĐ-CP Chính phủ Hết hiệu lực 30393
8 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu 63/2014/NĐ-CP Chính phủ Còn hiệu lực 35451
9 Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư 50/2016/NĐ-CP Chính phủ Còn hiệu lực 32497
10 Nghị định số 130/2013/NĐ-CP về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích 130/2013/NĐ-CP Chính phủ Còn hiệu lực 31060