Thông báo từ Bộ


Danh sách các Bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có tỷ trọng số lượng gói thầu và tổng giá gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu lớn

25/12/2018 14:23

Danh sách cập nhật năm 2017 theo Phụ lục 6