Thông báo từ Bộ


Danh sách các Bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa thực hiện đấu thầu qua mạng

25/12/2018 14:33

Danh sách cập nhật năm 2017 theo Phụ lục 8

 

THÔNG BÁO LIÊN QUAN