TIN Đấu thầu


BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU NĂM 2018

07/01/2019 14:35

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013 Điều 81 Khoản 4, Điều 83 Khoản 1 và Điều 84 Khoản 2, Nghị định số 632014NĐ-CP ngày 2662014 Điều 129 Khoản 13, Nghị định số 302015NĐ-CP ngày 1732015 Khoản 3 Điều 95 của Chính phủ và Thông tư số 062017TT-BKHĐT ngày 05122017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu v

Bao_cao_cong_tac_dau_thau_2018_final.rar

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013 (Điều 81 Khoản 4, Điều 83 Khoản 1 và Điều 84 Khoản 2), Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 (Điều 129 Khoản 13), Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 (Khoản 3 Điều 95) của Chính phủ và Thông tư số 06/2017/TT-BKHĐT ngày 05/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện hoạt động đấu thầu trong năm 2018, xác định những khó khăn, vướng mắc từ đó đề xuất những giải pháp tháo gỡ nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động đấu thầu, đảm bảo mục tiêu công khai, minh bạch, hiệu quả, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý cơ quan, đơn vị báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2018 của đơn vị mình. Nội dung báo cáo gồm 3 phần, cụ thể như sau:

- Phần I: Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2018, theo đề cương hướng dẫn tại Phụ lục 1.

- Phần II: Tổng hợp số liệu về công tác đấu thầu, theo mẫu biểu hướng dẫn tại Phụ lục 2.

- Phần III: Tổng hợp các cơ quan, đơn vị không thực hiện báo cáo hoặc thực hiện nhưng không đảm bảo về thời hạn và nội dung theo yêu cầu theo mẫu biểu hướng dẫn tại Phụ lục 3.

TIN TỨC LIÊN QUAN