Thông báo từ Bộ


Tài liệu hướng dẫn sử dụng và Sổ tay đấu thầu cạnh tranh rộng rãi trong nước qua mạng cho các dự án sử dụng nguồn vốn tài trợ của ADB và WB

25/02/2019 13:55

Hướng dẫn thao tác cho nhà thầu, bên mời thầu và Sổ tay đấu thầu cạnh tranh rộng rãi trong nước qua mạng cho các dự án sử dụng nguồn vốn tài trợ của ADBWB

  1. Sổ tay đấu thầu cạnh tranh rộng rãi trong nước qua mạng cho các dự án sử dụng nguồn vốn tài trợ của ADB/WB

https://asiandevbank-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/lngan_adb_org/EfLFOXV2HxpEj6dEKN5CGnUBUANsn1Y-b45--xlQSU-RXw?e=OZXde8

  1. Tài liệu hướng dẫn thao tác cho Bên mời thầu

https://asiandevbank-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lngan_adb_org/EhpB5tabP2ZJjGkbYQ4JLt4BB-bqknruPjxbT4IbNBQ2iw?e=HhSPR2

  1. Tài liệu hướng dẫn thao tác cho Nhà thầu

https://asiandevbank-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lngan_adb_org/ErAv5hg81lZEtTmcj3ltI8UBRuTFd-JAga3Ap1UH-cwVtw?e=8eHByN

THÔNG BÁO LIÊN QUAN