Thông báo từ Bộ


Vv thông báo đối với các chi nhánh đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

19/04/2019 17:04

Thông báo đối với các đối tượng là chi nhánh khi đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 84 Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 và điểm b khoản 1 Điều 5 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 thì chi nhánh không bảo đảm tư cách hợp lệ để tham dự thầu. Do đó, chi nhánh không cần phải đăng ký tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (Hệ thống);

Trường hợp chi nhánh có nhu cầu đăng ký trên Hệ thống thì chi nhánh phải hoàn thiện các thủ tục đăng ký, nộp phí theo quy định của Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC. Tuy nhiên, việc chi nhánh đăng ký nhà thầu trên Hệ thống không đồng nghĩa với việc bảo đảm đáp ứng về tư cách hợp lệ khi tham dự thầu của chi nhánh.

THÔNG BÁO LIÊN QUAN