TIN Đấu thầu điện tử


Triển khai đấu thầu qua mạng năm 2019

03/05/2019 09:36

ĐNO - Nghiêm túc triển khai các gói thầu đấu giá qua mạng đã đăng ký năm 2019 là chỉ đạo của UBND thành phố đối với các sở, ban, ngành, UBND các quận huyện, ban quản lý dự án trên địa bàn thành phố.

Đối với các đơn vị chưa gửi danh mục hoặc gửi danh mục đăng ký các gói thầu áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng không bảo đảm tiêu chí theo yêu cầu, UBND thành phố giao Sở Kế hoạch- Đầu tư đề xuất hình thức lựa chọn nhà thầu ở bước thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Ngoài danh mục các gói thầu qua mạng đã đăng ký phải bảo đảm tỷ lệ tối thiểu, khuyến khích các chủ đầu tư thực hiện đấu thầu qua mạng đối với các gói thầu khác nếu có đủ điều kiện.

Trong quá trình triển khai công tác đấu thầu, các đơn vị chủ đầu tư, quản lý dự án chịu trách nhiệm rà soát, kiểm tra tình hình triển khai các gói thầu nhằm bảo đảm đạt tỷ lệ tối thiểu về đấu thầu qua mạng.

Trường hợp không bảo đảm tỷ lệ tối thiểu, người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố, đồng thời điều chuyển nhiệm vụ quản dự án năm 2019 sang đơn vị khác theo tỷ lệ số công trình tương ứng với tỷ lệ không đạt của các gói thầu thực hiện đấu thầu qua mạng trong năm 2019.

(Trích nguồn: Đà Nẵng Online)

TIN TỨC LIÊN QUAN