Thông báo từ Bộ


Lấy ý kiến Dự thảo Nghị định Hướng dẫn thực thi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương về đấu thầu

12/06/2019 14:09

Tại Quyết định số 121/QĐ-TTg ngày 24/01/2019 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng Nghị định hướng dẫn riêng đối với các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định CPTPP, trình Chính phủ trong tháng 11/2019. Đến nay, căn cứ ý kiến góp ý của các thành viên trong Ban soạn thảo và T

Du thao Nghi dinh.rar

Tại Quyết định số 121/QĐ-TTg ngày 24/01/2019 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng Nghị định hướng dẫn riêng đối với các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định CPTPP, trình Chính phủ trong tháng 11/2019. Đến nay, căn cứ ý kiến góp ý của các thành viên trong Ban soạn thảo và Tổ biên tập, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thành Dự thảo 2 của Nghị định.

Theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, để có cơ sở tổng hợp, báo cáo và trình Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trân trọng đề nghị Quý Cơ quan có ý kiến cụ thể đối với Dự thảo Nghị định nêu trên trước ngày 25/6/2019, đồng thời gửi kèm theo file mềm nội dung góp ý về địa chỉ email  dangthanhtram@mpi.gov.vn và ghi rõ ở phần Chủ đề là “Góp ý Dự thảo Nghị định_Tên đơn vị góp ý” để tổng hợp, hoàn thiện.

 

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Thanh Trầm - Cục Quản lý đấu thầu

Tel: 080 44987

E-mail: dangthanhtram@mpi.gov.vn.

 

Trân trọng cảm ơn! 

THÔNG BÁO LIÊN QUAN