Thông báo từ Bộ


V/v đề nghị góp ý Dự thảo Thông tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự th

26/07/2019 16:32

Để có cơ sở hoàn chỉnh Thông tư trước khi ban hành, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý cơ quan có ý kiến góp ý cụ thể cho Dự thảo Thông tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dung lựa chọn nhà thầu qua mạng

Dự thảo Thông tư thay thế TT07.rar

Nội dung Công văn và Dự thảo Thông tư như file đính kèm.

 

THÔNG BÁO LIÊN QUAN