Thông báo từ Bộ


Số liệu kết quả đấu thầu qua mạng 7 tháng đầu năm 2019

31/07/2019 17:31

Tổng kết số liệu thực hiện đấu thầu qua mạng 7 tháng đầu năm 2019

Báo cáo theo 119 bộ ban ngành.rar

Đề nghị các đơn vị theo dõi số liệu tại file đính kèm.

THÔNG BÁO LIÊN QUAN