Thông báo từ Bộ


Số liệu kết quả đấu thầu qua mạng tháng 9 năm 2019

30/09/2019 17:23

Số liệu kết quả đấu thầu qua mạng tháng 9 năm 2019

Số liệu thống kê tháng 9.zip

Đề nghị các đơn vị theo dõi số liệu tại file đính kèm.

THÔNG BÁO LIÊN QUAN