Thông báo từ Bộ


Quyết định về quy định áp dụng Đấu thầu qua mạng đối với gói thầu sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019-2020

07/11/2019 15:43

Ngày 29/10/2019, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định số 2952/QĐ-UBND về quy định áp dụng Đấu thầu qua mạng đối với gói thầu sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019-2020.

QĐ UBND QUANG TRI.pdf

Ngày 29/10/2019, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định số 2952/QĐ-UBND về quy định áp dụng đấu thầu qua mạng đối với gói thầu sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019-2020 như sau:

Thực hiện đấu thầu qua mạng 100% các gói thầu có hình thức lựa chọn nhà thầu là chào hàng cạnh tranh và đấu thầu rộng rãi theo lộ trình: 

Năm 2019 2020

Các gói thầu thuộc lĩnh vực mua sắm hàng hóa,

phi tư vấn, tư vấn

<=2 tỷ đồng <=5 tỷ đồng
Các gói thầu thuộc lĩnh vực xây lắp <=5 tỷ đồng <=10 tỷ đồng

Chi tiết về Quyết định, xin theo dõi tại file đính kèm./.

THÔNG BÁO LIÊN QUAN