Thông báo từ Bộ


Thông báo công khai thông tin của tổ chức, loại khoáng sản và vị trí khu vực đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản

28/11/2019 15:17

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương thông báo công khai thông tin của tổ chức, loại khoáng sản và vị trí khu vực đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương thông báo công khai thông tin của tổ chức, loại khoáng sản và vị trí khu vực đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản với nội dung sau:

- Tên tổ chức có nhu cầu thăm dò khoáng sản: Công ty TNHH Đồng Anh; địa chỉ: số nhà 8/100, phố Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

-  Loại khoáng sản đề nghị được thăm dò: sét gốm, sét gạch ngói.

- Vị trí, diện tích khu vực đề nghị thăm dò: khu vực hạ lưu hồ Cầu Dòng, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương; diện tích 235.079m2.

THÔNG BÁO LIÊN QUAN