Thông báo từ Bộ


SỐ LIỆU KẾT QUẢ ĐẤU THẦU QUA MẠNG THÁNG 11 2019

02/12/2019 17:14

SỐ LIỆU KẾT QUẢ ĐẤU THẦU QUA MẠNG THÁNG 10 2019

Đề nghị các đơn vị theo dõi số liệu tại file đính kèm./.

THÔNG BÁO LIÊN QUAN