Thông báo từ Bộ


Rà soát việc sử dụng chức chỉ đào tạo đấu thầu

06/12/2019 13:53

Ngày 02 tháng 12 năm 2019, Cục Quản lý đấu thầu có văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư, bên mời thầu về rà soát việc sử dụng chức chỉ đào tạo đấu thầu

Scan Dec 6, 2019 at 1-pdf.jpg

Nội dung của văn bản gửi theo như file đính kèm.

Cục Quản lý đấu thầu thông báo để Quý cơ quan được biết, phổ biến và quán triệt các cá nhân, tổ chức có liên quan./.

THÔNG BÁO LIÊN QUAN