Thông báo từ Bộ


Thông báo về việc nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản của Sở TNMT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

09/03/2020 10:46

Thông báo về việc đăng tải công khai thông tin về mỏ đá xây dựng Lô 0, xã Châu Pha, Thị xã Phú Mỹ

Scan Feb 28, 2020 at 13.32 (1).pdf

Ngày 17/02/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhận được hồ sơ đề nghị thăm dò mỏ đá xây dựng Lô 0, xã Châu Pha, Thị xã Phú Mỹ. 

Tên tổ chức đầu tiên nộp hồ sơ: Công ty Cổ phần Dịch vụ sản xuất Thương mại

Diện tích: 22,48 héc ta.

Chi tiết vui lòng xem tài liệu đính kèm.
 

 

THÔNG BÁO LIÊN QUAN