Thông báo từ Bộ


Về việc tiếp nhận hồ sơ thăm dò khoáng sản vật liệu san lấp tại điểm quy hoạch số 95 thuộc thôn Mỹ Hiệp, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn

24/03/2020 09:50

Về việc tiếp nhận hồ sơ thăm dò khoáng sản vật liệu san lấp tại điểm quy hoạch số 95 thuộc thôn Mỹ Hiệp, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn

Scan Mar 24, 2020 at 09.43.pdf

Ngày 28/02/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản vật liệu san lấp tại điểm quy hoạch số 95 thuộc thôn Mỹ Hiệp, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn

Tên tổ chức đầu tiên nộp hồ sơ: Công ty TNHH khoáng sản Hòa Bình Ninh Thuận;

Loại khoáng sản đề nghị thăm dò: Vật liệu san lấp;

Diện tích: 8,4 ha

Chi tiết xem tại hồ sơ đính kèm.

THÔNG BÁO LIÊN QUAN