Thông báo từ Bộ


Về việc đăng tải thông tin thăm dò khoáng sản tại tỉnh Lâm Đồng

06/04/2020 08:50

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ và công khai tổ chức đầu tiên nộp hồ sơ đề nghị thăm dò khoáng sản đá làm VLXD thông thường tại thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Scan Mar 31, 2020 at 17.12.pdf

Ngày 02/3/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản (ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản) làm vật liệu xây dựng thông thường tại thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Tên tổ chức đầu tiên nộp hồ sơ: Công ty TNHH VLXD-Xây dựng Ngọc Phương (Mã số doanh nghiệp: 5801428082).

Diện tích: 8,88 ha

Chi tiết xem tại hồ sơ đính kèm.

THÔNG BÁO LIÊN QUAN