TIN Đấu thầu


Thông báo vv đăng tải thông tin hồ sơ thăm dò khoáng sản tại tỉnh Lâm Đồng

16/09/2020 16:04

Sở Tài nguyên và Môi trường nhận đơn đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng của Công ty TNHH Duy Hà Gold và hồ sơ kèm theo.

Ngày 03/9/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận được hồ sơ đầu tiên đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản (ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản) làm vật liệu xây dựng thông thường xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, cụ thể như văn bản đính kèm.

TIN TỨC LIÊN QUAN