Phân loại:


Tiêu đề:


nội dung chi tiết hỏi và đáp


Câu hỏi

Tiêu đề Đăng ký đấu thầu điện tử
Người soạn Đỗ Đức Kiên Tên cơ quan Công ty 319
Số điện thoại 0912871310 Địa chỉ Email doduckien1@gmail.com
Phân loại Đăng ký người dùng Ngày soạn 03/11/2010

Nội dung

Kính gửi BQT, khi đăng ký đấu thầu điện tử tôi có một số thắc mắc mong BQT giải đáp - Trong phần thông tin nghành ngề, mục " Ngày hết hiệu lực" có ý nghĩa gì - Công ty tôi là công ty quan đội, số CMT có phần chữ thì sẽ áp dụng nhu thế nào.

Tệp đính kèm