Phân loại:


Tiêu đề:


nội dung chi tiết hỏi và đáp


Câu hỏi

Tiêu đề Hiệu chỉnh đơn giá khác thường
Người soạn Trịnh Thế Thanh Tên cơ quan Công ty Bắc Hưng Hải
Số điện thoại 0912215878 Địa chỉ Email truongtt.tl@mard.gov.vn
Phân loại anhacpsd Ngày soạn 16/11/2010

Nội dung

câu hỏi gửi trong tệp đính kèm

Tệp đính kèm hieu chinh sai lech.doc