Phân loại:


Tiêu đề:


nội dung chi tiết hỏi và đáp


Câu hỏi

Tiêu đề Yêu cầu về bản vẽ trong hồ sơ mời thầu
Người soạn Hoàng Đức Giang Tên cơ quan BQL dự án ISDP Hà Tĩnh
Số điện thoại 0393851201 Địa chỉ Email khth.isdp@gmail.com
Phân loại anhacpsd Ngày soạn 07/12/2010

Nội dung

Tôi đang lập hồ sơ mời thầu xây lắp dùng cho phương thức đấu thầu hạn chế. Trong phần bản vẽ đính kèm HSMT nếu không xóa tên và địa chỉ của đơn vị tư vấn thiết kế công trình, xin cho biết đúng hay sai. Xin cảm ơn!

Tệp đính kèm