Phân loại:


Tiêu đề:


nội dung chi tiết hỏi và đáp


Câu hỏi

Tiêu đề Liên danh có yếu tố nước ngoài trong Đấu thầu trong nước
Người soạn Ha Huong Tên cơ quan Cong ty TNHH CN Thien Phuc
Số điện thoại 04 39744786 Địa chỉ Email hoso@thienphuc.com.vn
Phân loại anhacpsd Ngày soạn 10/02/2011

Nội dung

Kính gửi: Cục Quản Lý Đấu Thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Chúng tôi muốn hỏi tình huống sau: Chúng tôi đang tham dự Gói thầu cung cấp thiết bị, hình thức đấu thầu hạn chế trong nước. Vậy liên danh giữa 1 nhà thầu trong nước(đứng đầu liên danh)và 1 Nhà thầu nước ngoài tham dự đấu thầu gói thầu trong nước này có hợp lệ không? Và điều kiện để được tham gia là gì?

Tệp đính kèm