Phân loại:


Tiêu đề:


nội dung chi tiết hỏi và đáp


Câu hỏi

Tiêu đề Thời gian chuẩn bị HSDT tư vấn
Người soạn Nguyen Dinh Quyen Tên cơ quan Ban Giao thông
Số điện thoại 0913489801 Địa chỉ Email nguyendinhquyen63@gmail.com
Phân loại Quy trình đấu thầu Ngày soạn 08/06/2011

Nội dung

Thời gian chuẩn bị HSDT công tác tư vấn tối thiểu bao nhiêu ngày.

Tệp đính kèm