Phân loại:


Tiêu đề:


nội dung chi tiết hỏi và đáp


Câu hỏi

Tiêu đề Tổng nguồn vốn >20 tỷ đồng
Người soạn Nguyễn Nam Thắng Tên cơ quan TT Hỗ trợ Doanh Nghiệp Đà Nẵng
Số điện thoại 0914353345 Địa chỉ Email namthang96@yahoo.com.vn
Phân loại Câu hỏi tình huống Ngày soạn 22/05/2016

Nội dung

Hiện nay Trung tâm chúng tôi đang xét gói thầu có giá trị <5 tỷ đồng. Theo qui định doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ mới được tham gia đấu thầu dựa trên cơ sở tổng nguồn vốn <20 tỷ đồng. Hồ sơ mời thầu có qui định nhà thầu nộp Báo cáo tài chính trong 3 năm (2013,2014,2015). Vậy cho Tôi hỏi, Tổng nguồn vốn là xét trung bình của 3 năm hay chỉ xét năm gần nhất so với thời điểm đấu thầu (ở đây là năm 2015). Đề nghị cơ quan chức năng giải đáp về tình huống thực tế nêu trên. Trân trọng cám ơn!

Tệp đính kèm