Phân loại:


Tiêu đề:


nội dung chi tiết hỏi và đáp


Câu hỏi

Tiêu đề tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
Người soạn Đặng Hoàng Minh Tên cơ quan Công ty cp tvtk&xd Tổng Hợp
Số điện thoại 0903393443 Địa chỉ Email minhtonghop@gmail.com
Phân loại Câu hỏi tình huống Ngày soạn 01/07/2016

Nội dung

1. Xin cho hỏi nội dung trình bày vế biện pháp thi công của nhà thầu trong quản lý chất lượng nêu phần cam kết phương án bảo hành công trình >=12 tháng, trong HSMT thầu thì tiêu chí cam kết phương án bảo hành công trình >=12 tháng là yêu cầu một điểm phần riêng như vậy có được xem là nhà thầu đáp ứng tiêu chí này không? 2. Trong phương pháp đảm bảo chất lượng thi công: có quy trình, phương án tự kiểm tra chất lượng công trình, Có thiết bị kiểm tra phù hợp, đảm bảo tự kiểm tra đạt yêu cầu. Trong biện pháp của nhà thầu có ghi thuê đơn vị có chức năng kiểm tra công chất lượng cho công trình, đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế và chủ đầu tư. Nhưng HSMT yêu cầu Có thiết bị kiểm tra phù hợp, đảm bảo tự kiểm tra đạt yêu cầu như vậy có xem nhà thầu là không đáp ứng yêu cầu theo HSMT được không?

Tệp đính kèm Mục 3.doc