Phân loại:


Tiêu đề:


nội dung chi tiết hỏi và đáp


Câu hỏi

Tiêu đề Sau khi đăng nhập mật khẩu hiện lên nội dung sau:
Người soạn Nguyễn Thanh Hải Tên cơ quan Cty CP ĐT và XD Hiệp Phong
Số điện thoại 0982474689 Địa chỉ Email hiepphong.cic@gmail.com
Phân loại Câu hỏi tình huống Ngày soạn 01/07/2016

Nội dung

Sau ngày 31/03/2016 Đơn vị chưa thanh toán chi phí duy trì tên và dữ liệu hàng năm do vậy, tài khoản của bạn đã không còn hiệu lực trên hệ thống.

Tệp đính kèm