Phân loại:


Tiêu đề:


nội dung chi tiết hỏi và đáp


Câu hỏi

Tiêu đề Không thực hiện được bước 3: Nhận chứng thư số
Người soạn Lê Ngọc Toản Tên cơ quan Công Ty TNHH Điện Tử An Cô Việ
Số điện thoại 01658423637 Địa chỉ Email kinhdoanh@ancoviet.com
Phân loại Vướng mắc về đăng ký chứng thư số Ngày soạn 20/07/2016

Nội dung

Hồ sơ đăng ký của tôi đã được phê duyệt, tôi tiến hành làm bước 3: Nhận chứng thư số nhưng sau khi nhập mật khẩu chứng thư số đều bị báo lỗi : Fail to save secure key, mặc dù tôi đã kiểm tra rất kĩ các ký tự nhập và cũng thử thay đổi nhiều kiểu mật khẩu khác nhau. Xin vui lòng hỗ trợ!

Tệp đính kèm