Phân loại:


Tiêu đề:


nội dung chi tiết hỏi và đáp


Câu hỏi

Tiêu đề Không đăng nhập được vào hệ thống
Người soạn Chu Tiến Hồng Tên cơ quan Công ty TNHH một thành viên ất
Số điện thoại 0912537701 Địa chỉ Email hongkhda@gmail.com
Phân loại Câu hỏi tình huống Ngày soạn 21/07/2016

Nội dung

Cho hỏi tình huống sau: Khi đăng nhập vào hệ thống, tôi nhập mật khẩu nhưng có báo dòng lệnh này: Trang http://muasamcong.mpi.gov.vn:8070 cho biết: Bảo mật chương trình không được cài đặt n[TypeError: SG_G2B.SG_GenSessionKey is not a function]

Tệp đính kèm