Phân loại:


Tiêu đề:


nội dung chi tiết hỏi và đáp


Câu hỏi

Tiêu đề Mất chứng thư số
Người soạn Trần Đức Hồng Tên cơ quan Công ty cổ phần xây lắp và bê
Số điện thoại 0913290775 Địa chỉ Email congtycpxlbtnd@gmail.com
Phân loại Vướng mắc về đăng ký chứng thư số Ngày soạn 25/07/2016

Nội dung

Tôi đã đăng ký thành công và đã đấu thầu, hiện nay tôi bị mất chứng thư số như sau: Sau khi tôi điền mật khẩu xong thì đánh dấu vào mục ổ D như mọi lần nhưng bây giờ không thấy dòng chứng thư số để lựa chọn và không xác nhận chứng thư số được nữa. Hệ thốn thông báo " Thất bại trong giấy chứng nhận tải" xin hệ thống giúp đỡ

Tệp đính kèm