Phân loại:


Tiêu đề:


nội dung chi tiết câu hỏi thường gặp


CHUẩN Bị MôI TRườNG MáY TíNH BAN đầU

Phân loại Đăng ký
Nội dung Là việc thiết lập môi trường cho máy tính lần đầu sử dụng các chức năng trên hệ thống. Bao gồm các công việc: - Thiết lập chế độ tương thích cho trình duyệt Internet Explorer 9 trở lên. - Cài đặt phần mềm sử dụng cho Hệ thống. Đơn vị xem hướng dẫn chi tiết tại: http://muasamcong.mpi.gov.vn/manual/CHUONG%202_Caidatphanmem.pdf
Số lần xem 3336
File đính kèm