Phân loại:


Tiêu đề:


nội dung chi tiết câu hỏi thường gặp


CáCH THứC để DùNG CHứNG THư Số ở MáY KHáC?

Phân loại Chứng thư số
Nội dung Để đăng nhập vào Hệ thống ở một máy khác, đơn vị thực hiện việc copy thư mục chứng thư số, chính là thư mục Vietnam được lưu tại ổ cứng máy tính (ổ D hoặc E..) tại máy cũ sang ổ cứng máy tính (ổ D hoặc E..). Tiến hành thiết lập, cài đặt môi trường cho máy mới và đăng nhập bình thường bằng mật khẩu đã đặt.
Số lần xem 3829
File đính kèm