Phân loại:


Tiêu đề:


nội dung chi tiết câu hỏi thường gặp


MấT MậT KHẩU HOặC MấT THư MụC CHứNG THư Số THì PHảI LàM SAO?

Phân loại Chứng thư số
Nội dung Mất mật khẩu hoặc mất thư mục Vietnam là mất chứng thư số. Đơn vị tiến hành đăng ký thêm chứng thư số. Đơn vị xem hướng dẫn tại mục Hướng dẫn sử dụng Mục 3 Quản lý người dùng - Hướng dẫn sử dụng đăng ký người dùng bên mời thầu (Trang 41)/ Hướng dẫn sử dụng đăng ký người dùng nhà thầu (trang 39)
Số lần xem 4788
File đính kèm