Phân loại:


Tiêu đề:


nội dung chi tiết câu hỏi thường gặp


CHI PHí THAM GIA Hệ THốNG MạNG đấU THầU QUốC GIA GồM NHữNG CHI PHí NàO?

Phân loại Chi phí
Nội dung Chi phí tham gia vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tính tới thời điểm hiện tại (đối với nhà thầu) gồm các loại chi phí sau (bao gồm VAT): Chi phí nhà thầu tham gia đăng ký (550.000 VND); Chi phí nhà thầu duy trì tên và dữ liệu, nộp hàng năm, không kể năm thực hiện đăng ký (550.000 VND); Chi phí nhà thầu nộp HSDT đối với gói thầu điện tử (330.000 VND); Chi phí nhà thầu nộp HSĐX (220.000 VND). Chi tiết tại Phụ lục III, Thông tư Liên tịch số 07/2015/TTLT/BKHĐT-BTC.
Số lần xem 7263
File đính kèm