Phân loại:


Tiêu đề:


nội dung chi tiết câu hỏi thường gặp


MộT đơN Vị Có THể đượC CấP NHIềU CHứNG THư Số KHôNG?

Phân loại Chứng thư số
Nội dung Một đơn vị có thể đăng ký để được cấp nhiều chứng thư số, tùy theo nhu cầu sử dụng của đơn vị. Để được cấp nhiều chứng thư số, đơn vị sử dụng chức năng đăng ký thêm sau khi đăng ký thành công lần đầu. Các bước đăng ký thêm như sau: Đăng ký - Chọn Bên mời thầu (hoặc nhà thầu) - Chọn mục Đăng ký thêm Chứng thư số. Hoàn thiện các bước là được cấp thêm chứng thư số. Lưu ý: 1 chứng thư số, chỉ để 1 người sử dụng, quản lý và chịu trách nhiệm. Không copy 1 chứng thư số cho nhiều người dùng.
Số lần xem 4297
File đính kèm