Phân loại:


Tiêu đề:


nội dung chi tiết câu hỏi thường gặp


CậP NHậT TìNH TRạNG THANH TOáN PHí DUY TRì Dữ LIệU

Phân loại Chi phí
Nội dung Tình trạng thanh toán sẽ được cập nhật sau 1 ngày làm việc. Trong trường hợp chưa cập nhật tình trạng thanh toán, đơn vị gửi email về địa chỉ: muasamcong@mpi.gov.vn. Tiêu đề thư ghi rõ: số DKKD/MST- TTCP duy trì - Tên công ty - ngày thanh toán
Số lần xem 3154
File đính kèm