Phân loại:


Tiêu đề:


nội dung chi tiết câu hỏi thường gặp


LỗI KHôNG Dự THầU đượC DO KHôNG TìM THấY đườNG DẫN FILE (ĐốI VớI GóI THầU TạI MụC VốN KHáC TRừ GóI THầU VốN TàI TRợ ADB/WB)

Phân loại Đấu thầu điện tử
Nội dung Khi tham dự thầu, đã đính kèm file, ấn nút gửi, thông tin hệ thống báo lỗi: "Không tìm thấy file C:\fakepath..trong tài liệu điện tử". Để khắc phục, đơn vị click chuột theo đường dẫn: Tools - Internet Options - Security - Trusted sites, chọn sites. Nhập đường link http://muasamcong.mpi.gov.vn vào mục Add this website to the zone. Bỏ dấu tick trong mục "Require server...". Nhấn nút "Add"
Số lần xem 13517
File đính kèm