Phân loại:


Tiêu đề:


nội dung chi tiết câu hỏi thường gặp


LỗI NGàY HIểN THị KHôNG PHù HợP VớI địNH DạNG

Phân loại Các lỗi thường gặp
Nội dung Lỗi trên do đơn vị chưa cài đặt chế độ tương thích. Để cài đặt, đơn vị click chuột vào Tools - Compatibility View settings. Tại ô Add this website, gõ: mpi.gov.vn. Ấn add hoặc xem hướng dẫn bằng hình ảnh tại http://muasamcong.mpi.gov.vn/manual/CHUONG%202_Caidatphanmem.pdf
Số lần xem 2203
File đính kèm