Phân loại:


Tiêu đề:


nội dung chi tiết câu hỏi thường gặp


LỗI Dự THầU: KHI ấN NúT Dự THầU, CửA Sổ Dự THầU BậT LêN NHưNG KHôNG Có NộI DUNG

Phân loại Đấu thầu điện tử
Nội dung Khi tham dự thầu đấu thầu điện tử, do đơn vị không cài đặt pop-up nên không hiển thị cửa sổ dự thầu lên. Đơn vị tiến hành cài đặt pop-up, cài đặt môi trường và thao tác lại. Đơn vị click chuột theo đường dẫn Tools/Pop - Up Blocker/Pop - Up Blocker Setting. Ở mục Blocking lever chọn: Low: Allow pop-us from secure sites hoặc xem hướng dẫn bằng hình ảnh tại http://muasamcong.mpi.gov.vn/manual/CHUONG%202_Caidatphanmem.pdf
Số lần xem 6766
File đính kèm