Phân loại:


Tiêu đề:


nội dung chi tiết câu hỏi thường gặp


LỗI BướC 4: SAU KHI đIềN THôNG TIN NGườI Sử DụNG CTS, ấN NúT đăNG Ký NHưNG Hệ THốNG KHôNG Có PHảN HổI

Phân loại Các lỗi thường gặp
Nội dung Do đơn vị chưa cài môi trường máy tính. Cài đặt môi trường: Là việc thiết lập môi trường cho máy tính lần đầu sử dụng các chức năng trên hệ thống. Bao gồm các công việc: +) Thiết lập chế độ tương thích cho trình duyệt Internet Explorer 9 trở lên. +) Cài đặt phần mềm sử dụng cho Hệ thống. Đơn vị xem hướng dẫn chi tiết tại: Mục Hướng dẫn sử dụng - Mục 1 Điều kiện hạ tầng CNTT và Cài đặt phần mềm - Điều kiện hạ tầng CNTT/ Cài đặt phần mềm
Số lần xem 2033
File đính kèm