Phân loại:


Tiêu đề:


nội dung chi tiết câu hỏi thường gặp


LỗI BướC 4: DòNG 566 MàU đỏ

Phân loại Chứng thư số
Nội dung Lỗi xuất hiện khi đơn vị lưu 2 chứng thư số cùng 1 ổ (CTS cũ và CTS ĐK thêm) hoặc thông tin người phụ trách CTS ở bước 4 (lần đăng ký thêm) giống với thông tin người phụ trách ở bước 4 (lần đăng ký đầu tiên). Để khắc phục, đơn vị tiến hánh lưu chứng thư số ở ổ khác hoặc thay đổi tên phụ trách (trong TH vẫn sử dụng thông tin người phụ trách cũ thì thay đổi thông tin người phụ trách bằng cách thêm kí tự khoảng trắng vào tên người đại diện hoặc thay đổi thông tin chữ hoa chữ thường trong tên người đại diện)
Số lần xem 876
File đính kèm