THÔNG TIN NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI TRÚNG THẦU TẠI VIỆT NAM


Tên hợp đồng Hợp đồng số 09A-PO/2017/ATTECH-SELEX/RSCVB
Tên nhà thầu trúng thầu Công ty Selex ES Inc
Địa chỉ đăng ký tại nước hoặc vùng lãnh thổ nơi nhà thầu mang quốc tịch 11300 West 89th Street, Overland Park, Kansas 66214 USA
SDT NN 1 913 495 2600 Fax NN 1 913 492 0870
Email NN không có Website NN www.us.selex-es.us
Địa chỉ chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam (nếu có) không có
SDT VN Fax VN không có
Email VN không có Website VN
Thời gian thực hiện gói thầu Từ 01/10/2017 Đến 31/03/2018
Tổng số cán bộ, chuyên gia được huy động để thực hiện gói thầu  - Tổng số cán bộ, chuyên gia Việt Nam: không có người
 - Tổng số cán bộ, chuyên gia Nước ngoài: không có người
 - Cố vấn trưởng:
 - Giám đốc dự án: không có
 - Đội trưởng: không có
Tên ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu của cán bộ chủ chốt thực hiện gói thầu, bao gồm không có