THÔNG TIN NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI TRÚNG THẦU TẠI VIỆT NAM


Tên hợp đồng Hợp đồng số ID#29184, ký ngày 23/12/2010
Tên nhà thầu trúng thầu Aspen Technology Pte.Ltd
Địa chỉ đăng ký tại nước hoặc vùng lãnh thổ nơi nhà thầu mang quốc tịch 200 Wheeler Road Burlington, MA 01803 USD
SDT NN +1-781-221-6400 Fax NN +1-617-812-0322
Email NN james.keng@aspentech.com Website NN SG
Địa chỉ chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam (nếu có) SB
SDT VN Fax VN F
Email VN S Website VN
Thời gian thực hiện gói thầu Từ 03/01/2011 Đến 11/01/2011
Tổng số cán bộ, chuyên gia được huy động để thực hiện gói thầu  - Tổng số cán bộ, chuyên gia Việt Nam: VD người
 - Tổng số cán bộ, chuyên gia Nước ngoài: G người
 - Cố vấn trưởng:
 - Giám đốc dự án:
 - Đội trưởng:
Tên ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu của cán bộ chủ chốt thực hiện gói thầu, bao gồm