THÔNG TIN NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI TRÚNG THẦU TẠI VIỆT NAM


Tên hợp đồng CTR#SBV-FSMIMS-ST2-TARISA
Tên nhà thầu trúng thầu Bà Tarisa Watanagase
Địa chỉ đăng ký tại nước hoặc vùng lãnh thổ nơi nhà thầu mang quốc tịch 99 Baring 3, Sukumvit 107, Bangna, Bangkok 10260, Thailand
SDT NN 0 Fax NN 0
Email NN tarisaw@bot.or.th Website NN
Địa chỉ chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam (nếu có) không
SDT VN Fax VN
Email VN Website VN
Thời gian thực hiện gói thầu Từ 06/01/2012 Đến 31/12/2012
Tổng số cán bộ, chuyên gia được huy động để thực hiện gói thầu  - Tổng số cán bộ, chuyên gia Việt Nam: 0 người
 - Tổng số cán bộ, chuyên gia Nước ngoài: 1 người
 - Cố vấn trưởng:
 - Giám đốc dự án:
 - Đội trưởng:
Tên ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu của cán bộ chủ chốt thực hiện gói thầu, bao gồm Bà Tarisa Watanagase, sinh ngày 30/11/1949, Số hộ chiếu: Y841735