THÔNG TIN NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI TRÚNG THẦU TẠI VIỆT NAM


Tên hợp đồng 39/BQLĐSĐT-QLDA1
Tên nhà thầu trúng thầu Công ty Hitachi
Địa chỉ đăng ký tại nước hoặc vùng lãnh thổ nơi nhà thầu mang quốc tịch 6-6, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan
SDT NN 0081332581111 Fax NN 0081332581111
Email NN 0 Website NN http://www.hitachi.com
Địa chỉ chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam (nếu có) Tầng 7 Trung tâm Chính Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, TP. HCM
SDT VN Fax VN
Email VN Website VN
Thời gian thực hiện gói thầu Từ 05/08/2013 Đến 05/04/2018
Tổng số cán bộ, chuyên gia được huy động để thực hiện gói thầu  - Tổng số cán bộ, chuyên gia Việt Nam: 10 người
 - Tổng số cán bộ, chuyên gia Nước ngoài: 40 người
 - Cố vấn trưởng:
 - Giám đốc dự án:
 - Đội trưởng:
Tên ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu của cán bộ chủ chốt thực hiện gói thầu, bao gồm 1. Toru Komaki, sinh ngày 06/5/1959, số hộ chiếu: TH7347682 2. Kazuhiko Nagasawa, sinh ngày 02/12/1968, số hộ chiếu: TH1336341 3. Shigeru Yoshihara, sinh ngày 10/8/1948, số hộ chiếu: TG5759816 4. Shinya Yamashita, sinh ngày 27/02/1969, số hộ chiếu: TK7169890 5. Hidetsugu Nagai, sinh ngày 27/06/1970, số hộ chiếu: TK5152924 6. Hiroshi Nakaya, sinh ngày 27/8/1957, số hộ chiếu: TH5892995 7. Tan Wan Ying, sinh ngày 30/3/1979, số hộ chiếu: E2729570A 8. Toru Akaki, sinh ngày 08/8/1954, số hộ chiếu: TK3221166 9. Akihiro Taruya, sinh ngày 25/8/1968, số hộ chiếu: TK9675576 10. Kanako Hibi, sinh ngày 24/5/1982, số hộ chiếu: TK5443881 11. Shunichi Hamada, sinh ngày 27/8/1951, số hộ chiếu: TH9481923 12. Katsunori Kojima, sinh ngày 26/12/1971, số hộ chiếu: TK1597277 13. Hiroshi Iwata, sinh ngày 29/8/1969, số hộ chiếu: TK9181147