THÔNG TIN NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI TRÚNG THẦU TẠI VIỆT NAM


Tên hợp đồng Tư vấn điều phối dự án (29/5/2012)
Tên nhà thầu trúng thầu CDM Smith Inc in association with Phu Thai Consultancy Joint Stock Company and Southern Environment Protection and Techonology Joint Stock Company
Địa chỉ đăng ký tại nước hoặc vùng lãnh thổ nơi nhà thầu mang quốc tịch Head quarter: 50 Hampshire Street, Cambridge, MA 02139 USA
SDT NN 0016174526000 Fax NN 0016174528000
Email NN 0 Website NN 0
Địa chỉ chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam (nếu có) khong
SDT VN Fax VN
Email VN Website VN
Thời gian thực hiện gói thầu Từ 14/06/2012 Đến 14/10/2016
Tổng số cán bộ, chuyên gia được huy động để thực hiện gói thầu  - Tổng số cán bộ, chuyên gia Việt Nam: 14 người
 - Tổng số cán bộ, chuyên gia Nước ngoài: 6 người
 - Cố vấn trưởng:
 - Giám đốc dự án:
 - Đội trưởng:
Tên ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu của cán bộ chủ chốt thực hiện gói thầu, bao gồm 1. Gerardo Manuel, sinh ngày 10/7/1949, số hộ chiếu: XX1877469 2. John Ward, sinh ngày 27/12/1946, số hộ chiếu: 099088394 3. Joselite Supangco, sinh ngày 27/3/1952, số hộ chiếu: EB4322359 4. Peter Marriott, sinh ngày 8/3/1942, số hộ chiếu: LA825799 5. Angelito, sinh ngày / /19 , số hộ chiếu: 6. Genji Sato, sinh ngày / /19 , số hộ chiếu: