THÔNG TIN GIẢNG VIÊN


NGUYỄN XUÂN ĐÀO

Ngày, tháng, năm sinh: 20/08/1953
Nơi sinh Hà Nội
Địa chỉ *
Nơi công tác Nguyên Phó Cục trưởng, Cục Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bằng cấp * Cử nhân Kinh tế, Đại học Tổng hợp Cluij Rumani (9/1977)
* Cao cấp lý luận chính trị, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (10/5/2001)
* Chuyên viên cao cấp, Học viện Hành chính Quốc gia (11/9/2007)
Chứng chỉ các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn liên quan (nếu có):
* Quản lý dự án do AIT Bangkok, Thái Lan cấp (6/1991 - 7/1991)
* Khóa học Giảng viên đấu thầu do ADB và AIT Bangkok, Thái Lan cấp (8/1995 - 9/1995)
Ngoại ngữ Tiếng Anh (C)
Điện thoại (04)3.8231614 - 0913.237.961
Fax *
Email dao@mpi.gov.vn
Kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực đấu thầu
1. Giảng dạy về đấu thầu
Tổ chức hoặc chỉ đạo thực hiện các hoạt động đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu trong phạm vi cơ quan hoặc phối hợp với các cơ quan khác nhằm nâng cao nghiệp vụ đấu thầu cho các cá nhân liên quan thuộc các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và cơ sở từ năm 1994 đến nay.
Tham gia giảng bài với tư cách là giảng viên đấu thầu cho nhiều khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu do các cơ sở đào tạo đấu thầu tổ chức thực hiện trên phạm vi cả nước từ năm 1996 đến nay như:
- Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu (CPS) thuộc Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Bộ KH&ĐT
- Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
- Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội
- Trường Đại học Quốc gia Hà Nội
- Trường Đại học Điện lực Hà Nội
- Trường Đại học Thủy lợi Hà Nội
- Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội
- Trường Bồi dưỡng cán bộ Tài chính Hà Nội
- Học viện Bưu chính Viễn thông Hà Nội
- Học viện Chính trị Quốc gia HCM
- Viện nghiên cứu Giáo dục Quốc tế (IIER)
- Công ty Phát triển GD&HTQT (EDUPRO)
- Trung tâm Đào tạo và Quản lý (CDMS)
- Công ty CP Đào tạo và Tư vấn Đầu tư Hà Nội
- Công ty Giá xây dựng (GXD)
- Công ty CP Tư vấn đào tạo đấu thầu và QLKT (PROC)
- Viện Nghiên cứu Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ HN (DTB)...

2. Nghiên cứu, xây dựng chính sách về đấu thầu
Trực tiếp biên soạn, tham gia biên soạn hoặc chỉ đạo biên soạn các văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu như: Quy chế Đấu thầu, Luật Đấu thầu, Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu, Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định, Mẫu tài liệu đấu thầu...từ năm 1994 đến nay.

3. Giải đáp, hướng dẫn pháp luật về đấu thầu
Trực tiếp hoặc chỉ đạo giải đáp và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có các vướng mắc, tình huống trong đấu thầu bằng văn bản hoặc các phương tiện thích hợp khác.
File đính kèm