THÔNG TIN GIẢNG VIÊN


NGUYỄN VĂN OANG

Ngày, tháng, năm sinh: 10/01/1960
Nơi sinh Hải Phòng
Địa chỉ Số 19, ngõ 170, đường Lê Công Thanh, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
Nơi công tác Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Hà Nam – Số 15 đường Trần Phú, phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
Bằng cấp Kỹ sư Toán kinh tế; Trường Đại học kinh tế Quốc dân, năm 1980.
Chứng chỉ các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn liên quan (nếu có):
- Bồi dưỡng quản lý nhà nước: Học viện hành chính quốc gia năm 2001;
- Cao cấp lý luận chính trị: Học viện hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh năm 2005;
- Chứng chỉ nghiệp vụ đấu thầu: Trung tâm bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch cấp năm 2006.
Ngoại ngữ Ngoại Ngữ (Anh B
Điện thoại 03513. 857790 - 0912444910
Fax 03513. 852701
Email nvoang@yahoo.com.vn
Kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực đấu thầu
- Quản lý nhà nước liên quan đến lĩnh vực đấu thầu:
+ Từ 1997 – 1999: Cán bộ phòng Kế hoạch Tổng hợp - Sở kế hoạch đầu tư Hà Nam;
+ Từ 1999 – 2001: Phó trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp - Sở kế hoạch đầu tư Hà Nam;
+ Từ 2002 – 5/2008: Trưởng phòng Lao động Văn xã - Sở kế hoạch đầu tư Hà Nam;
+ Từ 6/2008 – 3/2010: Phó Giám đốc - Sở kế hoạch đầu tư Hà Nam;
+ Từ 4/2010 – nay: Giám đốc - Sở kế hoạch đầu tư Hà Nam;
- Tham gia góp ý dự thảo Luật Đấu thầu và Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn Nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng; Giải đáp, hướng dẫn pháp luật về đấu thầu; Trực tiếp hoặc chỉ đạo giải đáp và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có các vướng mắc, tình huống trong đấu thầu bằng văn bản hoặc các phương tiện thích hợp khác trong tỉnh Hà Nam.
- Từ năm 1999 đến nay: Tham gia góp ý xây dựng chính sách về đấu thầu như: Luật Đấu thầu, Nghị định hướng dẫn thi hành Luật và các thông tư hướng dẫn mẫu tài liệu đấu thầu; thẩm định kế hoạch đấu thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu; hướng dẫn thực hiện Luật Đấu thầu và xử lý các tình huống trong đấu thầu; đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu, kiểm tra thực hiện công tác đấu thầu; đấu thầu điện tử ……
- Tham gia các Đoàn kiểm tra, thanh tra về đấu thầu trong tỉnh.
File đính kèm