THÔNG TIN GIẢNG VIÊN


TRẦN ĐĂNG QUANG

Ngày, tháng, năm sinh: 01/06/1980
Nơi sinh Hà Nội
Địa chỉ 11 D7 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội
Nơi công tác Trưởng phòng Phòng Đấu thầu, Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Bằng cấp Thạc sỹ Kinh tế quốc tế và tài chính, Trường ĐH Queensland, Australia, năm 2012.
Chứng chỉ các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn liên quan (nếu có):
- Bồi dưỡng giảng viên về đấu thầu do Đại học Xây dựng cấp năm 2008;
- Chứng chỉ (diploma) về đấu thầu do ITC/ILO- TURIN/italy cấp năm 2007.
* Báo cáo viên pháp luật Trung ương theo Quyết định số 176/QĐ-BTP ngày 10/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
Ngoại ngữ tiếng Anh D
Điện thoại 080.44.739 - 0983585668
Fax ****
Email dangquang@mpi.gov.vn
Kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực đấu thầu
Trong thời gian công tác tại Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư từ 2004 – đến nay:
- Tham gia soạn thảo Luật Đấu thầu, Nghị định 111/CP, Nghị định 58/CP và Nghị định 85/CP.
- Tham gia soạn thảo Luật đấu thầu 2013, Nghị định 63/2014/NĐ-CP, Nghị định số 30/2015/NĐ-CP
- Trực tiếp soạn thảo một số thông tư hướng dẫn Nghị định như Mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu, Mẫu báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu…và tham gia soạn thảo các thông tư hướng dẫn về đấu thầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Tham gia trực tiếp công tác tại Bản tin thông tin đấu thầu;
- Làm đầu mối tổng hợp công tác đào tạo về đấu thầu trên cả nước;
- Tham gia biên soạn và biên tập tài liệu giảng dạy về đấu thầu do Cục Quản lý đấu thầu Chủ trì ban hành.
- Tham gia soạn thảo Nghị định hướng dẫn về BOT, BTO, BT;
- Hướng dẫn xử lý tình huống trong đấu thầu cho các Bộ, ngành, địa phương, và doanh nghiệp;
- Tham gia một số đoàn kiểm tra công tác đấu thầu;
- Giảng dạy về đấu thầu tại một số đơn vị.
- Tham gia xây dựng báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án “Hệ thống mua sắm chính phủ điện tử thử nghiệm”;
- Tham gia soạn thảo Thông tư hướng dẫn thí điểm đấu thầu qua mạng;
- Làm đầu mối làm việc với các chuyên gia của Hàn Quốc về đấu thầu qua mạng;
- Phó giám đốc Ban Quản lý dự án “ Hệ thống mua sắm chính phủ điện tử thử nghiệm”.
- Tham gia các đoàn kiểm tra công tác đấu thầu tại một số tỉnh, thành phố trên cả nước do Cục Quản lý đấu thầu chủ trì với vai trò Phó trưởng đoàn hoặc thành viên;
- Tham mưu giúp Lãnh đạo Cục xử lý các văn bản về Chỉ định thầu theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ;
- Thẩm định về Kế hoạch đấu thầu đối với các dự án do Thủ tướng Chính Phủ, Lãnh đạo Bộ và Lãnh đạo Cục phê duyệt;
- Thành viên Hội đồng tuyển chọn tư vấn quốc tế của “Nghiên cứu tác động của các công trình thủy điện trên dòng chính sông Mê Kông”.
File đính kèm